Założenia

  1. Obozy Naukowe Biologów są organizowane w cennych przyrodniczo i kulturowo rejonach Polski.
  2. Zajęcia mają charakter prac terenowych, w czasie których wykorzystuje się pomoc specjalistów z miejscowych ośrodków naukowych.
  3. Poznawaniu lokalnej flory i fauny towarzyszy zbiór materiału dydaktycznego, który jest następnie opracowywany w szkole.
  4. Uczestnicy Obozów zapoznają się z miejscowymi obiektami przyrodniczymi, objętymi ochroną prawną, a na obszarze Parków Narodowych prowadzone są kompleksowe zajęcia, umożliwiające poznanie bioróżnorodności, stanu zachowania ekosystemów, problematyki ochrony oraz krajoznawczych walorów terenu.
  5. Współpraca z przewodnikami turystycznymi, etnografami i odwiedzanie placówek dydaktycznych oraz muzealnych umożliwia bliższe poznanie kultury a także historii regionu.
  6. W czasie zajęć prowadzi się wszechstronną dokumentację służącą dalszemu kształceniu wiedzy, umiejętności oraz postaw.
  7. Uczestnicy Obozów wybierani są spośród uczniów w pełni zainteresowanych problematyką przyrodniczą na podstawie analizy ankiet.
  8. Formuła prowadzenia zajęć ulega ciągłemu doskonaleniu w oparciu o wnioski i uwagi uczestników.