Regulamin

  1. Uczestnikiem obozu naukowego może być uczeń klas 1 – 3 I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, w szczególności uczniowie klas o profilu biologiczno – chemicznym.
  2. Uczeń ubiegający się o udział w obozie powinien wykazywać się szczególnymi zainteresowaniami w dziedzinie biologii i ekologii co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wypełnionej przez niego ankiecie.
  3. Punkty uzyskane po wypełnieniu ankiety decydują o uczestnictwie kandydata w obozie.
  4. Laureaci i finaliści konkursów i olimpiad biologicznych i ekologicznych na szczeblu wojewódzkim uzyskują automatycznie prawo do uczestnictwa w obozie.
  5. W czasie trwania obozu obowiązują przepisy zawarte w regulaminie wycieczek szkolnych.